Tietosuojaseloste 22.3.2021

Haukiveden osakaskunta

Osakaskunnan sivuille ei tarvitse rekisteröityä ja näin ollen emme kerää tietoja sivujen käyttäjistä.

Sivujemme kautta on linkkejä sivuille, joihin on annettava tietoja rekisteröitymistä varten. Niiden osalta palveluntarjoajat vastaavat rekisteritietojen hallinnoinnista

Toimimme rekisterinpitäjänä vain niille henkilötiedoille, joita keräämme osakkaistamme, kalastuslupa- tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.

Keräämme henkilötietojasi vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä toteuttaaksemme osakkaidemme ja asiakkaidemme oikeuksia tai hoitaaksemme asiakas- tai muuta sopimussuhdetta. Tässä tietosuoja-käytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Johanna Keränen
Osoite: Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
Sähköpostiosoite: johanna.keranen@rantasalmi.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai osakaskunnan yhteisaluelakiin perustuvan velvollisuuden toteuttamiseksi.

 • Kokouskutsujen ja muiden osakkaan tiedonsaantiin liittyvien tiedoksiantojen lähettäminen
 • Sähköinen viestintä
 • Osakaskuntatoiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
 • Kalastuksenvalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen

2.1 Kalastusluparekisteri
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimus- tai asiakassuhteeseen perustuen. Sähköisen lupamyynnin osalta rekisteröinnin hoitaa ostaluvat.fi. Muu lupamyynti tapahtuu valittujen henkilö- tai yrityslupamyyjien kautta.

 • Kalastuksenvalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Osakasrekisteri
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  mahdolliset luvat ja suostumukset

3.2. Kalastusluparekisteri
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite

4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Osakasrekisteri

 • Osakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön (esimerkiksi luvanmyyjän) syöttäminä
 • Kiinteistörekisteri

4.2. Asiakasrekisteri

 • Rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla.
 • rekisterinkäsittelijän tai toimihenkilön (esimerkiksi luvanmyyjän) syöttäminä

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei rekisteröity ole viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana ostanut rekisteröidyltä tuotteita tai palveluja, ja rekisteröidyn asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän toimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Jos rekisteröity on erikseen antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Haukiveden osakaskunta, Kielotie 64, 58900 Rantasalmi tai sähköpostitse osoitteeseen: haukivedenok@gmail.com.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa muodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.