Hankkeet

Haukiveden vesienhoitohanke 2022

Haukiveden osakaskunnan alueella on tarve tehdä erilaisia vesienhoitoon liittyviä toimenpiteitä. Alue on merkittävä kaupallisen kalastuksen alue. Norpansuojeluun liittyvistä pyydysrajoituksista johtuen erityisesti matalien lahtialueiden lahna- ja särkikannat ovat runsastuneet ja tämä aiheuttaa merkittävää haittaa muikun lisääntymiselle ja veden laadulle. Vesialueella on useissa eri kohteissa vesikasvillisuuden poistotarpeita, pääasiassa järviruo’on niittoa. Niitto- ja hoitokalastuskohteita tullaan kartoittamaan, kokemukset viemään osakaskunnan hoitosuunnitelmaan ja tulevina vuosina myös hankkeistamaan. Nyt haettava hanke on Haukiveden uuden osakaskunnan ensimmäinen oma vesienhoitohanke.

Haukiveden osakaskunnan hoitokunta on kartoittanut tulevan vuoden hoitotoimenpiteitä ja päätynyt esittämään yleiskokoukselle, että hoitotoimet kohdennetaan hoitokalastuksen keinoin Oravin Kokkolanlahdelle ja Kallislahteen ja vesikasvillisuuden niittoa tehdään Putkisalon Selkäsalmessa.

Hoitokalastus tehdään syysnuottauksena. Hoitokalastuksella saadaan tietoa kalaston rakenteesta tulevien kunnostustoimien suunnittelua varten. Hoitokalastustavoite on yhteensä noin 20 000 kg, jakautuen puoliksi suunniteltujen alueiden kesken. Kokkolanlahden aluetta on hoitokalastettu yli 10 vuotta hyvillä kokemuksilla ja hoitokalastus osaltaan turvaa Haukiveden hyvää vedenlaatua. Samaa vaikutusta haetaan myös Kallislahden alkavalla hoitokalastuksella.

Putkisalon Selkäsalmen niitolla on tarkoitus avata vesireitin lähes umpeenkasvanutta osaa noin 250-300 metrin matkalta. Tällä hetkellä uoman leveys on 2-3 metriä. Uoma on erittäin matala. Uoman leveys on tarkoitus avata noin 7-8 metrin leveyteen eli uomassa pystyy liikkumaan pienveneellä ja uoman avaus edesauttaa ennen kaikkea veden virtausta Suuren Raudanveden ja Haukiveden välillä. Vesireitillä liikutaan mm. meloen ja salmi on kokonaisuudessaan varsin umpeenkasvanut. Liikkumisuoman selkeyttäminen helpottaa alueella liikkumista ns. oikealla reitillä ja näin ollen kasvustossa harhailu ja lajistolle aiheutuva haitta vähenevät.

Niittokohteen poistettava biomassa on mahdollista läjittää läheisten tilojen maa-alueille ja tarvittaessa ajaa pois ranta-alueelta. Niitto toteutetaan edellytyksellä, että niittoilmoituksen päätöksen lupaehdot sen mahdollistas oikea-aikaisesti.

Haukiveden osakaskunta toteuttaa hankkeen omin varoin. Talkootyötä ei hankkeen toimenpiteisiin kuulu.

Hankkeen tavoitteet, toimijat ja talousarvio

Haukiveden osakaskunnan vesienhoitohankkeella on tarkoitus toteuttaa hoitokalastus syysnuottauksena Oravin Kokkolanlahdella ja Kallislahdessa ja vesikasvillisuuden poisto niittämällä Putkisalon Selkäsalmessa. Hoitokalastuksen saalistavoite on poistaa yhteensä noin 20 000 kg vähempiarvoista saaliskalaa. Mikäli saaliskalaa ei saada jalostukseen tai rehuksi, se kompostoidaan.

Hankeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 16 680 euroa sisältäen alv 24 % ja hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.-15.11.2022. Osakaskunta ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten arvonlisävero jää sen lopulliseksi kustannukseksi.

Hankkeen budjetoidut toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:

Ostopalvelut (sis. alv 24 %)
– Hoitokalastus (syysnuottaus) 8 680€
– Niitto 8000 €

Haukiveden osakaskunta hallinnoi hankkeen ja vastaa sen kirjanpidosta.

Hankkeen rahoitus jakautuu rahoitussuunnitelman mukaisesti:

ELY –keskus                      8 340 €
Haukiveden osakaskunta   8 340 €
Yhteensä                            16 680 €

Haukiveden osakaskunnan päätös toimitetaan yleiskokouksen jälkeen alkuvuodesta 2022.

__

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutukselle haettiin jatkoaikaa 30.11.2023 saakka. Vuoden 2023 aikana niitettiin Selkäsalmen uoma suunnitelman mukaisesti elokuun puolen välin jälkeen. Niittojäte saatiin sijoitettua paikallisen maanomistajan maa-alueelle niittoalueen läheisyyteen. Niiton suorittajista tehtiin markkinaselvitys, jonka perusteella valittiin toimijaksi Euro Asennus Kari Pasanen. Niittoalueen ennen ja jälkeen kuvauksen suoritti Koisua Oy. Kuvat ovat liitteenä.

Hoitokalastuksesta pyydettiin tarjoukset kolmelta toimijalta, joista tarjouksen jätti Vendace Ky. Hoitokalastus tehtiin syysnuottauksena Oravin Kokkolanlahdella ja saalismäärä oli 10 250 kg vuoden 2023 syksyllä. Kallislahden hoitokalastus jäi tuleviin hankkeisiin aikaisen talven tulon vuoksi. Saalis toimitettiin Leppävedelle turkistarhalle. 

Hankkeen kustannukset (sisältää alv 24%)

Hoitokalastus                     9532,50 €
Niitto                                  1140,80 €
Niiton kuvaus                     744 €

Yhteensä                            11 417,30 €

Hankkeen maksatus

ELY -keskus                                           5708,65 €      50 %, sisältää arvonlisäveron
Haukiveden osakaskunta                         5708,65 €      50 %

Yhteensä                                                 11417,30 €    100%

Hankkeelle saatiin rahoitus ELY -keskukselta vesien ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen tarkoitetusta avustusrahasta.

Ahvensalmen kunnostussuunnitelma -hanke

Hankesuunnitelma

Savonlinnan Ahvensalmen ja Pienen Ahvensalonsaaren erottava Ahvensalmi on kapea, noin 1,5 km mittainen salmi, joka yhdistää Kytövirta-Kärkkäälänlampi ja Multalanlampi-Oravivesi  -vesireitin. Ahvensalmi on osin lähes umpeenkasvanut ja tämä haittaa veneellä/kanootilla liikkumista ja hidastaa myös vesireitin luontaista virtaamaa. Ahvensalmen yli kulkee kaksi siltaa Pienen Ahvensalonsaaren ja mantereen kulkureittien mahdollistamiseksi ja sillat on vastikään uusittu. Molemmin puolin Ahvensalmea on vakituista ja vapaa-ajan asutusta ja uomassa liikutaan veneillä ja muilla vesikelpoisilla kulkuvälineillä. Ahvensalmen läheisyydessä sijaitsee Oravin matkailukeskittymä ja matkailijat liikkuvat erityisesti kanootein suojaisissa Haukiveden vesistön osissa. Uoman kunnostus vaatii suunnitelman ja kustannuslaskelman tekemistä tulevia kunnostustöitä varten. Suunnitelman perustella voidaan hakea kunnostushankkeelle myös mahdollisesti vaadittava luvitus.

Kunnostussuunnitelman hankealue on kuvattu liitekartoissa. Hankealue on kaksiosainen, molempien mantereelta saareen vievien siltojen kahta puolen sijoittuva. Pohjoispuolisen sillan osalta hankealue on noin 500 m vesiuomaa pitkin mitattuna ja etelän puoleisen sillan osalta vastaavasti noin 400 m. Hankealueiden väliin jäävä vesialue ei vaadi kunnostustoimenpiteitä.

Kunnostussuunnitelma, joka sisältää myös kustannusarvion, hankitaan ostopalveluna ja hankinta kilpailutetaan. Ostopalvelun kustannusarvio on 12 400 euroa (alv 24 %). Osakaskunnat eivät arvonlisäverovelvollisia ja arvonlisävero jää hakijan ja rahoitusosuuteen osallistuvien lopulliseksi kustannukseksi. Hankkeen hallinnoi Haukiveden osakaskunta ja sen yksityisrahoitukseen osallistuvat Ahvensalmen ja Multalan osakaskunnat. Varsinaiset sitoumukset haettavaan hankkeeseen ja sen rahoitusosuuksiin tehdään osakaskuntien kokouksissa vuoden 2023 alkupuolella. Hankkeesta tiedotetaan Haukiveden osakaskunnan verkkosivuilla.

Hanke tukee osaltaan Vesien tila hyväksi yhdessä -Ehdotus Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 pintavesien hoitotoimenpiteiden toteuttamista Haukivedellä, jos kunnostussuunnitelma saadaan tehtyä ja tulevaisuudessa hankkeistettua ja toteutettua.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

  • Ostopalvelut 12 400 euroa (kunnostussuunnitelma)

Etelä-Savon ELY –keskus                       8680 euroa    70 % kustannuksista
Haukiveden osakaskunta                         1860 euroa    15 % kustannuksista
Ahvensalmen osakaskunta                         930 euroa    7,5 % kustannuksista
Multalan osakaskunta                                930 euroa    7,5 % kustannuksista

Yhteensä                                                  12 400 euroa  100 % kustannuksista

 Hankkeen toteutus

Hankkeelle kilpailutettiin pyytämällä tarjoukset kolmelta potentiaaliselta suunnitteluyritykseltä. Toimijoista yksi jätti tarjouksen, joka hyväksyttiin. Suunnitelman toteutti Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Suunnittelu on tehty ja suunnitelma luovutettu osakaskunnalle. Ahvensalmen kunnostussuunnitelma on raportin liitteenä.

Toteutuneet kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus jäi murto-osaan hankesuunnitelman mukaisesta varauksesta. Hankkeen kokonaiskustannus oli 1934,40 euroa, sisältäen arvonlisäveron 24 %. Ahvensalmen ja Multalan osakaskunnan maksuosuudet on laskutettu prosenttiosuuksien mukaisesti.

Etelä-Savon ELY –keskus                       1354,08 euroa   70 % kustannuksista
Haukiveden osakaskunta                         290,16 euroa     15 % kustannuksista
Ahvensalmen osakaskunta                      145,08 euroa     7,5 % kustannuksista
Multalan osakaskunta                              145,08 euroa     7,5 % kustannuksista

Yhteensä                                                 1934,40 euroa    100 % kustannuksist

Jatkotoimenpiteet

Ahvensalmen kunnostussuunnitelma on tarkoitus jatkossa hankkeistaa, mikäli suunnittelussa mukana olleet osakaskunnat ovat valmiita sitoutumaan sen toteuttamiseen.

Hanke on saanut rahoituksen ELY -keskuksen vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisen avustuksesta.

 

Parkunlahden kosteikkosuunnittelu -hanke

Hankesuunnitelma 1.1.-30.11.2023, päivitetty 27.1.2023

Haukiveden osakaskunnan vesialueella, Haukivedellä Hiekonselän rannalla sijaitseva Parkunlahti on keskeinen Rantasalmen Parkumäen alueen valumavesien kokooma-alue. Lahti on matala ja valuma-alueen tuoma aines näkyy ilmakuvassa selkeästi. Haukiveden osakaskunnan maa-alueelle olisi rakennettavissa mm. selkeytysallas valumavesien hallintaan ja Haukiveteen pääsemiseen valumavedet kokoavan pääojan varteen ennen järveä. Valumavesien hallinnalla on myös vaikutusta veden laatuun alueella. Lahti on myös vesilinnuston ja muun pieneliöstön elinaluetta. Lahden alueella on muutama vakituinen asuinkiinteistö ja lähialueella joitakin mökkejä.

Hankkeen tarkoituksena on teettää Parkunlahden kosteikkosuunnitelma osin Haukiveden osakaskunnan omistamalle ja osin yksityisten maanomistajien omistamalle, keskeiselle Parkumäen alueen valumavesien kokooma-alueelle ja kustannusarvio sen toteuttamisesta. Hinta-arvio suunnitelman teettämiselle on 6200 euroa, alv 24 %. Haukiveden osakaskunta ei ole arvonlisäverovelvollinen ja arvonlisävero jää hakijalle lopulliseksi kustannukseksi. Ostopalvelun tuottaja kilpailutetaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.-30.11.2023. Hankkeen hakija on Haukiveden osakaskunta. Haukiveden osakaskunta osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen kovalla rahalla. Osakaskunta päättää rahoitusosuudesta virallisesti alkuvuodesta 2023. Hankealueen maaomistajilta on kysytty alustavasti suulliset suostumukset suunnitelman tekoon. Varsinaisen kosteikon toteutukseen haetaan hankerahoitusta tulevaisuudessa. Hankkeesta tiedotetaan Haukiveden osakaskunnan verkkosivuilla.

Hanke tukee osaltaan Vesien tila hyväksi yhdessä -Ehdotus Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 pintavesien hoitotoimenpiteiden toteuttamista ja Haukiveden kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelman toteuttamista erityisesti valumavesien hoitotoimenpiteiden osalta, jos kosteikkosuunnitelma saadaan tehtyä ja tulevaisuudessa hankkeistettua ja toteutettua.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (alv 24 %)

Ostopalvelut 6200 euroa (kosteikkosuunnitelma)

Etelä-Savon ELY –keskus 4340 euroa    70 % kustannuksista
Haukiveden osakaskunta   1860 euroa    30 % kustannuksista
Yhteensä                            6200 euroa   100 % kustannuksista

Hankkeen toteutus

Hankkeelle kilpailutettiin pyytämällä tarjoukset kolmelta potentiaaliselta suunnitteluyritykseltä. Toimijoista yksi jätti tarjouksen, joka hyväksyttiin. Suunnitelman toteutti Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Suunnittelu on tehty ja suunnitelma luovutettu osakaskunnalle. Parkunlahden kosteikkosuunnitelma on raportin liitteenä.

Toteutuneet kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus jäi kolmannekseen arvioidusta. Hankkeen kokonaiskustannus oli 1934,40 euroa, sisältäen arvonlisäveron 24 %.


Etelä-Savon ELY –keskus                       1354,08 euroa   70 % kustannuksista
Haukiveden osakaskunta                         580,32 euroa     30 % kustannuksista

Yhteensä                                                 1934,40 euroa    100 % kustannuksista

Jatkotoimenpiteet

Parkunlahden kosteikkosuunnitelman jatkohankkeistamista pohditaan osakaskunnan ja maaomistajien kanssa.

Hankkeelle saatiin rahoitus ELY -keskuksen vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamisen avustuksesta.

Raudanvedet 2023–hanke                 

Tausta

Raudanvedet II –hankkeen toimesta on vuosina 2015-2018 tehty Raudanveden ja Kosulanlammen alueella Rantasalmella vesistönhoitotöitä vedenlaadun ja osin myös vedenvaihdon tehostamiseksi vesistössä. Vesistönhoito on koostunut hoitokalastuksesta ja kaislikon niitosta. Myös kosteikkohankkeiden syntymistä on edistetty esim. Pyyvilän kosteikko.

Vuonna 2018 päättyneessä hankkeessa hoitokalastuksella saatiin reilut 106.000 kg pääasiassa särkikalaa vesistöä kuormittamasta. Kalastossa havaittiin lajiston runsastumista ja hoitokalastuksen yhteydessä Raudanvedestä nousi noin 15 kg kuha. Rauanvedet III –hankkeen aikana vuonna 2019 hoitokalastuksella saatiin 25 408 kg + talkoilla 2200 kg ja yhteensä 27 608 kg saalis.  Raudanvedet 2020 –hankkeella hoitokalastusta edelleen jatkettiin ja saalista saatiin 11 750 kg vuonna 2020. Raudanvedet 2021 –hankkeen hoitokalastus tuotti kokonaissaaliiksi 28 750 kg vuonna 2021. Raudanvedet 2022 –hankkeella hoitokalastus tuotti talkoilla 6 650 kg ja syysnuottauksella 18 550 kg, yhteensä 25 200 kg. Hoitotoimista huolimatta vesistön tila on edelleen tyydyttävä ja sitä on hoidettava jatkossakin rehevöitymisen torjumiseksi. Vuosituotto Raudanveden osakaskunnan vesialuilla on noin 20 kg/ha ja pinta-alaa on noin 880 ha, yhteensä 17.600 kg.

Kaislikon niittoa on tehty kesällä 2018-2020 osana hankkeita noin kahden hehtaarin alueella Raudanvedellä, Hiekkasalmen kapean matalikon kohdalla. Pientä ja Suurta Raudanvettä rajaava kapeikko oli lähes umpeenkasvanut ja matala. Kaislajäte saatiin sijoitettua paikallisen maanomistajan osoittamalle maa-alueelle. Niiton vaikutuksesta kaislikko on niittoalueelta hävinnyt, veden liikkuvuus ja vesialueen käytettävyys parantuneet. Myös niitossa vesistöstä pois saatu kaislamassa on osaltaan vähentänyt ravinnekuormitusta.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti ja talousarvio toteutui budjetoidusti. Keväiseen rysäpyyntiin ei saatu talkoolaisia ja näin ollen keskityttiin syysnuottaukseen. Hoitokalastus kokonaisuudessaan toteutettiin syysnuottauksena Raudanvedellä 22.-25.10.2023. Saalistavoite 20 000 kg täyttyi ja saalista saatiin kaikkiaan 20 600 kg. Saaliin seasta vapautettiin kuha, siika, hauki, ahven ja muikku. Saalis toimitettiin turkiseläinten rehuksi Leppävedelle.

Hankkeessa toteutettiin näkösyvyysmittaukset ajalla 15.6-15.10.2023 kahden viikon välein. Mittauspisteet sijaitsivat Pienellä Raudanvedellä kirkonkylän vierasvenesatamassa ja Suurella Raudanvedellä Ketveleen kanavan edustalla. Näkösyvyys vaihteli Pienen Raudanveden mittauspisteessä 0,8-1,0 m ja Suuren Raudanveden mittauspisteessä 1,6-2,2 m. Levähavaintoja ilmeni syys-lokakuussa. Mittaustulokset ovat raportin liitteenä. Mittaukset toteutti Tarmo Tolvanen.

Hoitokalastuksen hinta nuottauksesta kysyttiin kolmelta toimijalta, joista yksi jätti tarjouksen. Tarjouksen jättänyt toimija, Vendace Ky, valittiin hoitokalastuksen toteuttajaksi.

Talkootyön jäätyä pois, Haukiveden osakaskunta maksoi hankkeen omarahoitusosuutensa rahalla.

Tulevalle vuodelle tullaan hakemaan hoitokalastushanketta 17.000 euron budjetilla Raudanveden alueelle. Kalastus toteutetaan ammattikalastuksena syysnuottauksena. Hankkeeseen on pyydetty mukaan Haukiveden osakaskunta kovan rahan osuudella. Rantasalmen kunta toimii hankehakijana ja on varannut hankkeen toteutukseen tarvittavan määrärahan talousarvioon 2024.