Hankkeet

Raudanvedet 2021 –hanke

HANKESUUNNITELMA 1.1.-30.11.2021

Tausta

Raudanvedet II –hankkeen toimesta on vuosina 2015-2018 tehty Raudanveden ja Kosulanlammen alueella Rantasalmella vesistönhoitotöitä vedenlaadun ja osin myös vedenvaihdon tehostamiseksi vesistössä. Vesistönhoito on koostunut hoitokalastuksesta ja kaislikon niitosta. Myös kosteikkohankkeiden syntymistä on edistetty esim. Pyyvilän kosteikko.

Vuonna 2018 päättyneessä hankkeessa hoitokalastuksella saatiin reilut 106.000 kg pääasiassa särkikalaa vesistöä kuormittamasta. Kalastossa havaittiin lajiston runsastumista ja hoitokalastuksen yhteydessä Raudanvedestä nousi noin 15 kg kuha. Rauanvedet III –hankkeen aikana vuonna 2019 hoitokalastuksella saatiin 25 408 kg + talkoilla 2200 kg ja yhteensä 27 608 kg saalis. Raudanvedet 2020 –hankkeella hoitokalastusta edelleen jatkettiin ja saalista saatiin 11 750 kg vuonna 2020. Hoitotoimista huolimatta vesistön tila on edelleen tyydyttävä ja sitä on hoidettava jatkossakin rehevöitymisen torjumiseksi. Vuosituotto Raudanveden osakaskunnan vesialuilla on noin 20 kg/ha ja pinta-alaa on noin 880 ha, yhteensä 17.600 kg.

Kaislikon niittoa on tehty kesällä 2018-2020 osana hankkeita noin kahden hehtaarin alueella Raudanvedellä, Hiekkasalmen kapean matalikon kohdalla. Pientä ja Suurta Raudanvettä rajaava kapeikko oli lähes umpeenkasvanut ja matala. Kaislajäte saatiin sijoitettua paikallisen maanomistajan osoittamalle maa-alueelle. Niiton vaikutuksesta kaislikko on niittoalueelta hävinnyt, veden liikkuvuus ja vesialueen käytettävyys parantuneet. Myös niitossa vesistöstä pois saatu kaislamassa on osaltaan vähentänyt ravinnekuormitusta.

Hankkeen tavoitteet, toimijat ja talousarvio

Raudanvedet 2021 – hankkeella on tarkoitus jatkaa hoitokalastusta Raudanveden ja Kosulanlammen alueilla veden laadun parantamiseksi saalistavoitteena 20 000 kg. Kalastus on tarkoitus tehdä keväisenä rysäpyyntinä ja nuottauksena syksyllä. Rysäpyyntiä tehdään osin talkoilla.
Hankeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 13 000 euroa alv 0 % ja hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.1.-30.11.2021. Hankkeen budjetoidut toimenpiteet jakautuvat seuraavasti:

Ostopalvelut
– Hoitokalastus (kevätrysäpyynti ja/tai syysnuottaus) 10 500 €

Talkoot
– Hoitokalastus talkoilla 2500 €

Hanke toteutetaan yhteistyössä Rantasalmen kunnan ja Haukiveden osakaskunnan kanssa. Haukiveden osakaskunta myöntää hoitokalastukseen tarvittavat luvat ja huolehtii kalastuksen valvonnasta. Rantasalmen kunta hallinnoi hankkeen ja vastaa sen kirjanpidosta.

Hankkeen ohjausryhmä koostuu Rantasalmen kunnan, Etelä-Savon ELY –keskuksen, Haukiveden osakaskunnan edustajista.

Hankkeen rahoitus jakautuu rahoitussuunnitelman mukaisesti:

ELY-keskus6500 €
Rantasalmen kunta:3250 €
Haukiveden osakaskunta3250 €
(josta 750 € kova raha ja 2500 € talkootyö)
Yhteensä13000 €